ระบบทะเบียนราษฎร์ผู้พักอาศัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับบุคลากรที่พักอาศัยในที่พักสวัสดิการที่ได้รับการจัดสรร
และนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


CMU Resident  |  https://resident.mis.cmu.ac.th

Address

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Contacts

Phone: 053-944743
              053-944749
Fax: 053-944700